Указания за авторите

За да участвате в Научната конференция на ЕМФ е необходимо да спазите изискванията за техническо оформление на докладите, да попълните бланка за съгласие авторските права на доклада да бъдат прехвърлени на ТУ-София и докладът Ви да бъде одобрен за публикуване след рецензиране.

Оттук може да изтеглите бланката на съгласието за прехвърляне на авторските права на ТУ - София.

Оттук може да изтеглите образец за оформяне на доклад, в който са заложени изискванията за техническото му оформление:

 • Paper Size: A4;
 • Шрифт – Arial;
 • Page Setup – Top: 40 mm, Bottom: 20 mm;
 • Left: 20 mm, Right: 20 mm;
 • Междуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing, Single;
 • Отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph, Special: First Line, By: 0,7 cm;
 • На първата страница отгоре да се оставят три празни реда – Font Size 12;
 • Заглавие – Font Size 12, центрирано: Bold, големи и малки букви, един празен ред;
 • Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 10, центрирано, един празен ред;
 • Кратко резюме на български език - Font Size 11, Italic, 5-6 реда, (Justified), един празен ред;
 • Ключови думи на български език до 5 бр. - Font Size 11, (Justified), един празен ред;
 • Заглавие на английски език – Font Size 12, центрирано Bold, големи и малки букви, един празен ред;
 • Имената на автора (авторите) на английски език, центрирано, Font Size 11;
 • Резюме на английски език - Font Size 11, Italic, 5-6 реда, (Justified);
 • Ключови думи на английски до 5 бр. - Font Size 11, (Justified), един празен ред;
 • Текст на доклада - Font Size 11, (Justified);
 • Докладът трябва да съдържа ясно отделени (с подзаглавия): увод, същинска част,
 • заключение и литература. В края на доклада се изписват имената на автора (авторите), научното звание и степен, месторабота, телефон, e-mail;
 • Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование – под тях, центрирано;
 • Таблиците да имат номерация, подравнена вдясно, и наименование над тях, центрирано;
 • Формулите да имат номерация – с цифри в скоби подравнено вдясно от тях;
 • Цитираната в текста литература да се означава с цифри, заградени в средни скоби;Литературата на кирилица задължително се изписва на латиница;
 • Страниците да не бъдат номерирани;
 • Общ обем – не повече от 8 стр., вкл. резюмето;
 • Докладът се предава на файл по електронната поща или на диск записан във формат за MS Word и на pdf, както и отпечатан на хартия в 1 екземпляр от pdf формата.