Такса правоучастие

Tаксата за правоучастие в конференцията е 120 лв. Тя се внася по банков път или при регистрацията за участие в конференцията. Срещу внесената такса участниците получават отпечатани работните материали на конференцията, достъп до всички заседания и покана за официалната вечеря.

За издаване на фактура задължително трябва да бъдат изпратени по имейла необходимите данни:

  • Име на фирмата/лицето
  • Адрес
  • ЕИК или ЕГН
  • ИН по ДДС / VAT – за страните членки на ЕС

Банковата сметка на Конференцията е:

ТУ - СОФИЯ - Технологии ЕООД;
1000 София;
бул. "Климент Охридски" 8;
Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF,
сметка BGL: IBAN BG89 BPBI 79401 04613 9702